Friday, October 06, 2006

भेटु लवकरच!!!

आम्ही आता गावाला जाणार आहोत. सध्या सामानाची बांधाबांध सुरु आहे. या प्रवासाला लागणार्‍या वस्तु म्हणजे एक वैताग असतो. महत्वाच्या, पण कधी काळीच लागतील म्हणुन अगदी कुठे तरी कोपर्‍यात दडवलेल्या असतात. आणि गरज पड्ली तेव्हा बघायला गेलं तर कधीही सापडत नाही. शेवटी पळापळ करुन नविन विकत आणाव्या लागतात. त्यातुन आमच्या घरी वस्तु गहाळ झाल्या, की त्याचं खापर माझ्याच माथी मारलं जात असल्यामुळे बॅटरी चार्जर शोधुन काढणे किंवा नविन विकत आणणे हे माझ्या कामाच्या यादीत समाविष्टं झालेलं आहे.

तर आता या प्रवासात आम्ही काय काय केलं ते परत आल्यावर तुम्हाला सांगेनच.
पण गावाला गेले आहे म्हणुन त्या दरम्यान आपली भेट अगदीच होणार नाही असं नाही बरं का!! कुणी सांगाव? कदाचित मी तुमच्याच गावात येणार असेन?
आणि हो - जर आपली भेट नाहीच झाली आधी - तर तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या मन:पुर्वक शुभेच्छा!!!!

दया-रुपी पणत्यांच्या प्रकाशाने
हिंसेचा काळोख मिटुन
शांततेची दिवाळी साजरी व्हावी!!!!

1 comment:

निनाद said...

नमस्कार
छान आहे तुमचे लिहिणे. खुप दिवसन्नी गप्पा ऐकल्या सरखे वाटले.
झिकर चा अनुभव हा कैम्पिंग मधला आहे का?
-निनाद