Saturday, March 21, 2015

गुढीपाडवा आईचा - भाग दोन


लावून देह पणाला

देशी जन्म जगाला


ओवाळणी आयुष्याची

आधीच मिळाली आम्हाला

गुढीपाडव्याच्या दिवसाला

करितो औक्षण आईचे